logo Nlogo NYOMAN zwart 23 IJburg Amsterdam

NYOMAN Personal Training en Massage – ALGEMENE VOORWAARDEN

JAN RUMPT, ZWANBLOEMLAAN 19, 1087 CD AMSTERDAM

NYOMANPERSONAL.NL

NOTE@NYOMANPERSONAL. NL

06 – 19149159

NL44ABNA0523282370

Op elke overeenkomst met Jan Rumpt | Nyoman Personal Training zijn de actuele algemene voorwaarden van toepassing. De actuele algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.nyomanpersonal.nl.
Elke deelnemer(ster) aan een training van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training verklaart door zijn/haar deelname automatisch op de hoogte te zijn van de actuele algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 1: Begrippen
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training waarin de klant een schriftelijke of digitale overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Jan Rumpt.
Trainer: Jan Rumpt of een door hem aan te wijzen derde.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainingssessie: de op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing, dus op 1-op-1 training, duo-training en training van kleine groepen.
Ieder gebruik van de diensten van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Jan Rumpt | Nyoman Personal Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3: Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Jan Rumpt | Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Jan Rumpt | Nyoman Personal Training door te geven.

Artikel 4: Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van inschrijving zal Jan Rumpt | Nyoman Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Jan Rumpt | Nyoman Personal Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Jan Rumpt | Personal Training als ook voor de klant. Een trainingssessie met Jan Rumpt vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer de klant een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
Op Jan Rumpt | Nyoman Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Jan Rumpt. Jan Rumpt | Nyoman Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Jan Rumpt | Nyoman Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Voor elke door Jan Rumpt | Nyoman Personal Training aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Jan Rumpt | Nyoman Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Jan Rumpt | Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Jan Rumpt | Nyoman Personal Training is niet aansprakelijk wanneer bij Jan Rumpt | Nyoman Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Jan Rumpt | Nyoman Personal Training is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Jan Rumpt | Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Jan Rumpt | Nyoman Personal Training aanbiedt. De klant dient Jan Rumpt | Nyoman Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7: Ontbinding
Jan Rumpt | Nyoman Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Amsterdam IJburg.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant en Jan Rumpt | Nyoman Personal Training zal Jan Rumpt | Nyoman Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Jan Rumpt | Nyoman Personal Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Jan Rumpt | Nyoman Personal Training te worden voldoen. Indien Jan Rumpt | Nyoman Personal Training over dient te gaan tot incasso van zijn vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Jan Rumpt | Nyoman Personal Training een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Jan Rumpt | Nyoman Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9: Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Jan Rumpt | Nyoman Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Jan Rumpt | Nyoman Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruitgeschoven.

Artikel 11: Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Jan Rumpt | Nyoman Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Jan Rumpt | Nyoman Personal Training.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid
Jan Rumpt | Nyoman Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Jan Rumpt | Nyoman Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Jan Rumpt | Nyoman Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Jan Rumpt | Nyoman Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Jan Rumpt | Nyoman Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14: Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Jan Rumpt | Nyoman Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Jan Rumpt | Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.